Uslovi korišćenja

Izjava o konverziji. Forma na srpskom jeziku:

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Online prodavnica radi od 00-24 h, 7 dana u nedelji

Cameleon.rs je internet prodavnica koja posluje u skladu sa zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima u republici Srbiji.

Za kupovinu na našem sajtu morate da se upoznate sa uslovima, pravima i obavezama, koje su istaknute na našem sajtu, da izvršite registraciju, pronadjete proizvod koji želite da kupite i unesete vaše podatke.

Registracija se obavlja samo jednom, a svaki sledeći put unosite e-mail ili lozinku. Registracija je besplatna i obavlja se izborom opcije “moj nalog”, gde popunjavate vaše podatke.

Kupac online poručuje robu i ostavlja podatke potrebne za obavljanje kupovine – ime i prezime, adresu, e-mail, broj telefona, veličinu i boju artikla koji kupuje.

Prodavac proverava lager za željeni artikl i ukoliko je raspoloživ, potvrdjuje kupovinu.

U slučaju nemogućnosti slanja robe prodavac je dužan da obavesti kupca u roku od najviše 7 radnih dana od dana prijema porudžbine.

Prodavac ima obavezu da kupcu pripremi fakturu za plaćanje koja sadrži podatke o robi i iznos za plaćanje.

Camelon doo garantuje kvalitet robe koju isporučuje.

Kupac plaća robu, kao i iznos dostave prilikom prijema paketa.

Zamena proizvoda se može vršiti u roku od 14 dana od dana dostave na kućnu adresu uz račun i originalno pakovanje proizvoda. Troškove ovakvog povraćaja snosi kupac.

Garancija i povraćaj se ne mogu izvršiti na proizvodima oštećenim usled neodgovarajuće upotrebe.

Rok za postupanje po reklamaciji iznosi 15 dana od dana prijema reklamacije, a u roku od 8 dana trgovac će odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju sa izjašnjenjem o zahtevu potrošača.

Određene artikle iz kategorije veša (donji veš i majce) ne vraćamo.

Za dodatne informacije u vezi sa porudžbinom, kao i u slučaju reklamacije ili otkaza porudžbine, možete nam se obratiti slanjem e-mail-a na cameleon.doo@gmail.com

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI CAMELEON DOO KNJAŽEVAC

Ovim Obaveštenjem Cameleon doo Knjaževac, Trg Oslobodjenja 1, matični broj: 17502409 (u daljem tekstu: Društvo) obaveštava kupce i klijente – korisnike usluga, dobavljače, kupce putem sajta, kao i sva ostala fizička lica koja su na bilo koji način učesnici određenih direktnih ili indirektnih poslovnih odnosa sa Društvom ili su na bilo koji način povezana ili će biti povezana sa Društvom kao rukovaocem obrade podataka o ličnosti (u daljem tekstu zajednički svi imenovani kao: Korisnici usluga), da njihove podatke obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS 87/2018).

Ovim Obaveštenjem Društvo pruža obaveštenje o vrsti podataka o ličnosti koje prikuplja, kada i na koji način prikljuplja te podatke, te koja prava kupci i klijenti imaju u vezi sa obradom i zaštitom podataka o ličnosti, kao i na koji način ta prava mogu ostvariti, a sve u skladu odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Društvo sve podatke o ličnosti prikuplja, obrađuje i upotrebljava zakonito, pošteno i transparentno, istovremeno štiteći sigurnost podataka od nezakonite ili neovlašćene obrade, uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih, kadrovskih i bezbednosnih mera zaštite.

I PODACI O RUKOVAOCU

Društvo obaveštava o svojim podacima kao rukovaoca.

Rukovalac podacima o ličnosti je:
Cameleon doo 19350 Knjazevac
ul.Trg Oslobodjenja 1

PIB: 103016976 Matični broj: 17502409
Kontakt podaci: HR administrator
Telefon: +381606821077
E-mail: info@cameleon.rs

Ukoliko je Društvo zajednički rukovalac sa još nekim rukovaocem, u smislu člana 43. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno ako oni zajedno određuju svrhu i način obrade podataka o ličnosti na temelju poslovne saradnje ili zajedničke usluge ili legitimnog interesa Društva i treće strane, dodatne informacije klijenti mogu tražiti, osim od Društva i od drugog rukovaoca podacima. U tom slučaju klijenti usluga mogu ostvariti svoja prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti pred svakim rukovaocem pojedinačno, kao i protiv svakog od njih.

II PODACI O LICU ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Društvo je odredilo lice za zaštitu podataka o ličnosti. Povodom svih pitanja vezanih za zaštitu podataka o ličnosti i/ili ostvarivanje prava predviđenih Zakonom o zaštitu podataka o ličnosti, Korisnici usluga mogu se obratiti licu za zaštitu podataka o ličnosti na sledeće adrese:

Cameleon doo, Hadžićeva 112, 18360 Svrljig

HR administrator
Telefon: +381606821077
E-mail: info@cameleon.rs

III SVRHA I PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Podatke o ličnosti Društvo dobija od kupaca lično ili od nekog drugog izvora u zavisnosti od poslovnog odnosa, odnosno svrhe i osnova obrade.

Društvo podatke obrađuje u obimu koji je neophodan za ispunjenje svrhe obrade podataka o linosti, kao i radi ostvarenja svojih legitimnih interesa i to:

 • Radi izvršenja ugovora sa kupcem, odnosno kako bi se izvršilo preuzimanje i isporuka pošiljaka u domaćem ili međunardnom saobraćaju
 • Da bi Društvo kontaktiralo Korisnike usluga, u slučaju slanja odgovora na njhov zahtev, traženo obaveštenje, pritužbu ili uloženu reklamaciju
 • Radi pozivanja na različite vrste prezentacija i sličnih događaja, kao i radi unapređenja kvaliteta usluga korisniče podrške
 • Radi sprovođenja periodičnih anketa o zadovoljstvu koriniska, u cilju unapredjenja usluga
 • Radi podnošenja tužbi ukoliko je to neophodno za ostvarenje prava Društva ili Korisnika uluga ili radi odbrane od eventualnih utuženja
 • Radi poštovanja zakonskih obaveza
 • Radi obezbeđivanja bezbednosti na radu uz praćenje pristupa poslovnim prostorijama

Ukoliko Društvo podatke o ličnosti dobija iz drugog izvora, o tome će klijenti biti obavešteni u skladu sa članom 24. Zakona o zaštititi podataka o ličnosti. Informacije o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju u vezi sa konkretnom vrstom usluge koju Društvo pruža kao rukovalac ili zajednički rukovalac u skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Društvo će klijentima pružiti prilikom prikupljanja podataka, u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko Društvo obrađuje podatke o ličnosti koji nisu prikupljeni neposredno od kupaca ili klijenata, informacije o obradi podataka o ličnosti oni će dobiti u primerenom roku nakon dobijanja podataka o ličnosti, imajući u vidu okolnosti konkretne obrade, ili na adresu elektronske pošte ili drugi ugovoreni/predviđeni način komunikacije koja se koristi, ili u trenutku prvog kontakta sa klijentom.

Društvo nije u obavezi da kupcima ili klijentima pruži tražene informacije, u skladu sa članom 24. stav 5 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ukoliko oni tim informacijama već raspolažu, kao i ukoliko je pružanje tih informacija nemoguće ili bi predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava, a naročito u slučaju obrade u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja, kao i u statističke svrhe, pod uslovom da se primenjuju mere iz člana 92 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Društvo nema obavezu pružanja navedenih informacija ukoliko je verovatno da bi pružanje istih onemogućilo ili znatno otežalo ostvarivanje svrhe obrade, pod uslovom da Društvo kao rukovalac preduzme odgovarajuće mere zaštite prava i sloboda, kao i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose, što uključuje i javno objavljivanje informacija.

Pored ovoga, Društvo nema obavezu dostavljanja informacija ako prikupljanje ili otkrivanje podataka o ličnosti izričito propisano zakonom kojim se obezbeđuju odgovarajuće mere zaštite legitimnih interesa kupaca ili klijenata.

Društvo nema obavezu pružanja informacija ako se poverljivost podataka mora čuvati u skladu sa obavezom čuvanja profesionalne tajne koja je propisana zakonom.

Društvo dostavlja trećim licima, odnosno nadležnim državnim organima, po njihovom zahtevu, određene podatke o ličnosti na obradu u posebne svrhe i u legitimnom interesu.

IV KATEGORIJE PODATAKA KOJE DRUŠTVO OBRAĐUJE

A) Identifikacioni i kontakt podaci
U cilju uspostavljanja poslovne saradnje sa kupcima ili klijentima odnosno u cilju pružanja određene usluge, Društvu su potrebni određeni identifikacioni podaci kupaca ili klijenata koje prilikom uspostavljanja poslovne saradnje Društvo prikuplja i obrađuje.

U zavisnosti od načina uspostavljanja poslovne saradanje između Društva i kupaca ili klijenata, Društvo može prikupljati sledeće kategorije podataka o ličnosti Korisnika uluga:

1/ Ukoliko Korisnici usluga koriste usluge Društva (preuzimanje i isporuka pošiljaka u domaćem ili međunarodnom saobraćaju) putem sajta, upute Društvu e-mail, Društvo će prikupiti i koristiti podatke Korisnika usluga koji su neophodni za izvršenje usluga i to:

 • Ime i prezime pošiljaoca i/ili nalogodavca
 • Adresa (ulica i broj) pošiljaoca i/ili nalogodavca
 • Mesto, poštanski broj i grad pošiljaoca i/ili nalogodavca
 • Broj telefona (kontakt) pošiljaoca i/ili nalogodavca
 • Ime i prezime primaoca
 • Adresa (ulica i broj) primaoca
 • Mesto, poštanski broj i grad primaoca
 • Broj telefona (kontakt) primaoca

Prilikom davanja podatka o primaocu pošiljke od strane Korisnika usluga kao pošiljaoca/nalogodavca, odgovornost je na pošiljaocu/nalogodavcu za tačno predstavljanje i pošiljaoca i primaoca pošiljke, kao i za određivanje načina na koji će primaoca obavestiti da će Društvo koristiti njegove podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem.

2/ Odgovornost je na pošiljaocu/nalogodavcu da pribavi saglasnost/pristanak primaoca da može podeliti sa Društvom njegove podatke radi isporuke pošiljke, kao i da obavesti primaoca o uslovima i načinu obrade njegovih podataka od strane Društva u skladu sa ovim Obaveštenjem.

Ukoliko Društvo zaključuje ugovor o poslovnoj saradnji sa Korsnicima usluga, prikupiće od Korisika usluga sledeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Adresu i mesto
 • Jedinstveni matični broj građana
 • E-mail adresu
 • Broj tekućeg računa na koji se uplaćuju otkupnine, odnosno iznos od pošiljaka sa naplatom pouzećem

Odbijanje pružanja navedenih podataka u tački 1/ i 2/ ima za posledicu odbijanje zahteva Korisnika usluga za sklapanje određene vrste ugovora sa Društvom ili uspostavljanja određenog poslovnog odnosa.

3/ Izuzetno, ukoliko Korisnici usluga zahtevaju dodatnu uslugu obaveštavanja nalogodavca/pošiljaoca putem SMS-a, kao što je najava isporuke, potvrda isporuke ili potvrda o preuzimanju pošiljke, od nalogodavca/pošiljaoca se prikuplja i podatak o broju mobilnog telefona na koji treba da se upute tražene informacije.

4/ Društvo može od Korisnika usluga tražiti podatke i radi pružanja unapređenih usluga, po zahtevu Korisnika usluga. Na primer u slučaju isporuke pošiljaka osobama sa invaliditetom, koje Društvo tretira sa povećanom pažnjom, te u takvim slučajevima Društvo može prikupiti od Korisnika usluga dodatne informacije o primaocu, kako bi prilagodilo uslugu u konkretnom slučaju.

5/ Društvo može čuvati komunikaciju koju ima sa Korisnicima usluga (na pr. evidentiranje poziva), a sve u skladu sa zakonom, kako bi unapredilo kvalitet svog poslovanja, odnosno korisničku podršku, te da u slučaju potrebe podnese tužbu ili se brani od eventualnih utuženja, kao i da ispuni zakonske obaveze kojima podleže.

6/ Ukoliko se Korisnici usluga obrate Društvu radi rešavanja reklamacija/prigovora na pružene usluge, Društvo prikuplja podatke o ličnosti Korisinika usluga kako bi bilo u mogućnosti da odgovori na zahtev Korisnika usluga i postupi u skladu sa istim.

U slučaju da Društvo usvoji reklamaciju/prigovor na pruženu uslugu podnetu od strane Korisnika usluga, Društvo će prikupiti i podatak o broju tekućeg računa Korisnika usluga kako bi bilo u mogućnosti da izvrši uplatu.

7/ Neke poslovne prostorije Društva imaju ugrađeni video nadzor radi kontrole pristupa prostorijama, kako bi Društvo zaštitilo svoje posetioce, klijente, zaposlene i imovinu, te kako bi snimilo proces rada radi unapređenja kvaliteta svojih usluga i osiguralo pravilno obavljanje procesa obrade pošiljaka i zaštitu poverljivosti informacija.

Informacije o postojanju video nadzora ističu se na vidnom mestu u skladu sa važećim propisima, te ulaskom u prostorije koje su pod video nadzorom, Korisnik usluga prihvata korišćenje istog.

Društvo može prikupljati i obrađivati i druge podatke nužne za izvršenje ugovora ili radnji koje prethode ugovoru ili za ispunjenje zakonske obaveze ili legitimnog interesa Društva ili 6 trećeg lica ili po osnovu saglasnosti/pristanka Korisnika usluga, a sve u skladu sa članom 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Informacije koje nisu sadržane u ovom Obaveštenju, Korisnicima usluga biće date usmeno ili na drugi primeren način u trenutku njihovog prikupljanja, u skladu sa članom 23. i 24. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

V PODACI O LIČNOSTI KOJE DRUŠTVO OBRAĐUJE KAO OBRAĐIVAČ

Društvo može obrađivati i određene podatke o ličnosti kao obrađivač.

U tim slučajevima Društvo obrađuje podatke o ličnosti isključivo po nalogu i u skladu sa uputstvima koje je dobilo od rukovalaca podacima i u skladu sa odredbama člana 41. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

VI OSNOVI OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Podatke o ličnosti navedene u ovom Obaveštenju, a koje Društvo obrađuje, bilo da su prikupljeni od Korisnika usluga bilo od trećeg lica, Društvo obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i to po sledećim osnovima:

1/ U cilju izvršenja uvogora ili preduzimanja radnji za zaključenje ugovora
– član 12. stav 1. tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti-

Obrada podataka o ličnosti iz ove tačke neophodna je radi izvršenja određenog ugovora zaključenog sa Korisnikom usluga, odnosno radi pružanja određene usluge Korisnicima usluga ili kako bi Društvo preduzelo određene radnje na zahtev Korisnika usluga pre zaključenja ugovora i/ili pružanja usluge.

Ukoliko Korisnik usluga odbije da pruži određene podatke potrebne za izvršavanje ugovora ili aktivnosti koje prethode zaključenju ugovora i/ili pružanju usluge, Društvo nije u mogućnosti da sklopi ugovor sa Korisnikom usluga, kao ni da pruži uslugu.

Pod izvršenjem ugovora podrazumeva se i slanje izveštaja o preuzetim, isporučenim, neisporučenim pošiljkama i sl., koje Društvo šalje po nalogu Korisnika usluga, a kojim Korisnik usluga ujedno određuje sadržinu izveštaja i način izveštavanja.

2/ Poštovanje pravnih obaveza Društva kao rukovaoca
– član 12. stav 1. tačka 3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti-

Društvo preduzima i obradu podataka o ličnosti koja je nužna radi poštovanja pravnih obaveza Društva kao rukovaoca podacima na osnovnu pozitivnih propisa Republike Srbije . Ova obrada je nužna kada je to potrebno u svrhu primene propisa kao što su na primer propisi o sprečavanju pranja novca ili oporezivanju, propisi o sprečavanju prevara ili u slučaju postupanja po zahtevu nadležnih organa.

3/ Potrebe legitimnog interesa Društva kao rukovaoca ili treće strane
– član 12. stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti-

Osim obrade podataka koje su za Društvo, kao rukovaoca podacima, neophodne iz razloga navedenih u prethodnoj tački ovog Obaveštenja, Društvo preduzima i obrade, u obimu u kom su neophodne, radi ostvarenja legitimnih interesa Društva ili treće strane, osim ako su nad tim legitimnim interesima pretžniji interesi ili osnovna prava i sloboda lica na koje se podaci odnose.

Obradu zasnovanu na legitimnim interesima Društvo, ne ograničavajući se samo na njih, može sprovoditi u sledećim situacijama :

 • Kada je obrada podataka neophodna radi sprečavanja i istrage prevara i drugih krivičnih dela na štetu Korisnika usluga i/ili Društva, kao i sprečavanja zloupotrebe usluga koje pruža Društvo.
 • Kada je obrada podataka potrebna radi pokretanja i vođenja pravnih sporova radi ostvarivanja prava i interesa Društva ili trećih lica.
 • Radi unapređenja pružanja korisničke usluge od strane Društva (u kom slučaju Društvo na primer može evidentirati poziv u korisničkom centru)
 • Radi osiguravanja bezbednosti Društva (u kom slučaju Društvo može pratiti pristup poslovnim prostorijama)
 • Radi usaglašavanja sa pravnim ili regulatornim obavezama Društva.

4/ Obrada u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenju zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca
– član 12. stav 1 tačka 5) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti-

Ukoliko je obrada podataka neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili zarad izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca, obrada se smatra zakonitom u smislu čl.12 st.1 tačka 5) predmetnog zakona.

5/ Saglasnost za obradu podataka za jednu ili više posebnih svrha
– član 12. stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti- Ukoliko su Korisnici usluga Društvu već dali pristanak za obradu podataka o ličnosti u određene svrhe, zakonitost takve obrade zasniva se na već datom pristanku od strane Korisnika usluga.

Svaki pristanak može se u bilo kom trenutku povući.

Korisnik usluga može povući pristanak kontaktiranjem Društva ili osobe za zaštitu podataka o ličnosti, na kontakt adrese navedene u ovom obaveštenju.

VII KATEGORIJE PRIMALACA PODATAKA O LIČNOSTI

Pristup podacima o ličnosti Korisnika usluga imaju zaposleni u Društvu (što podrazumeva i zaposlene u ograncima Društva na teritoriji Republike Srbije) i druga lica koje zbog prirode poslova koje obavljaju sa Društvom ili za Društvo imaju pristup podacima, a sve zarad pružanja usluge Korisnicima usluga.

Ova lica moraju čuvati poverljivost ovih podataka jer ovi podaci predstavljaju poslovnu tajnu Društva, te se ne smeju otkriti trećim licima, iskoristiti protiv interesa Korisnika usluga ili interesa Društva, niti se sme omogućiti trećim licima da ih iskoriste. Ova lice će koristiti podatke Korisnika usluga isključivo u svrhu za koju su ti podaci dostavljeni (na primer za izvršenje ugovora koji je zaključen sa Korisnikom usluga ili za pružanje informacije koju zahteva Korisnik usluga i sl.)

Na osnovu pravnih obaveza prema posebnim propisima, Društvo ima obavezu da podatke o ličnost dostavi nadležnim organima.

Osim prethodno navedenih kategorija primalaca, za potrebe vođenja određenih postupaka pred sudovima i drugim državnim organima, podaci Korisnika usluga se mogu dostavljati advokatima.

Društvo neće dostavljati lične podatke Korisnika usluga trećim licima, osim ako Korisnik usluga za to da izričitu saglasnost, ili osim ako je to neophodno radi izvršenja zaključenog ugovora sa Korisnikom usluga. Na primer u cilju pružanja usluga isporuke pošiljaka u međunarodnom saobraćaju, u kom slučaju Društvo sarađuje sa poslovnim partnerima – trećim stranama kao obrađivačima podataka, koji pružaju adekvatan nivo zaštite podataka o ličnosti.

Društvo može podeliti podatke Korisnika usluga ukoliko je to obaveza Društva propisana pozitivnim propisima, ili je to pak neophodno radi sprečavanja i rešavanja prevare i zloupotrebe.

Ukoliko informacije o određenim kategorijama primalaca ličnih podataka Korisnika usluga, nisu obuhvaćene ovom tačkom, biće pružene Korisnicima usluga prilikom ugovaranja pojedine usluge ili naknadno, a u skladu s članom 23.. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

VIII PERIOD ČUVANJA PODATKA O LIČNOSTI

Podatke o ličnosti Korisnika usluga koji su prikupljeni od strane Društva radi pružanja usluge (preuzimanje i isporuka pošiljaka u domaćem ili međunarodnom saobraćaju), Društvo čuva u rokovima određenim pojedinim propisom (npr. Zakonom o računovodstvu) ili ne duže od onoga što je nužno za postizanje svrhe za koju su podaci obrađeni, ukoliko period čuvanja nije propisan ili je propisan minimalni period čuvanja.

Podaci o ličnosti Korisnika usluga mogu se obrađivati od strane Društva i duže vreme, ukoliko je to potrebno za neke druge opravdane svrhe (na pr. za potrebe sudskih i drugih pravnih postupaka i dr.) što dovodi do produženja rokova čuvanja podataka i izvan rokova koji su navedeni u ovoj tački.

Snimci video zapisa čuvaju se 30 dana, nakon čega se brišu.

Rokovi čuvanja podataka u određenim slučajevima obrada, za koje nije zakonom propisan rok čuvanja, mogu biti duži ili kraći od gore navedenih rokova, s tim da se u tim slučajevima podaci čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se podaci obrađuju, odnosno isti čuvaju u skladu sa načelom ograničenja čuvanja podataka.

IX MERE ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo preduzima razumne organizacione i tehničke mere za zaštitu podataka o ličnosti koje obrađuje od neovlašćene obrade, zloupotrebe, uništenja ili otkrivanja.

Pristup podacima ograničen je na ovlašćena lica, a svako ovlašćeno lice ima odogovarajući nivo dozvoljene aktivnosti. Za pristup podacima i serveru je potrebna lozinka i korisničko ime. Društvo koristi sigurne servere, sa automatskim odbijanjem pristupa neovlašćenim licima.

X PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Društvu kao rukovaocu, Korisnik usluga se može obratiti radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti na kontakt adrese navedene u ovom Obaveštenju.

Svoj zahtev Korisnik usluga može podneti pisanim putem ili neposredno u sedištu Društva ili na adresu lica za zaštitu podataka o ličnosti.

O radnjama koje Društvo preduzima u vezi sa zahtevom Korisnika usluga, Društvo će Korisnika usluga bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva, obavestiti o preduzetim radnjama.

Izuzetno, taj rok se može po potrebi produžiti za dodatnih 60 dana, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva.

Društvo će u tom slučaju obavestiti Korisnika usluga u roku od 30 dana od zaprimanja zahteva o razlozima odlaganja.

Ukoliko Korisnik usluga podnese zahtev elektronskim putem, informacije će Korisniku usluga biti pružene na isti način, ukoliko je to moguće, osim ako Korisnik usluga u svom zahtevu nije drukčije naveo.

Ukoliko Društvo ne postupi po zahtevu Korisnika usluga, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva, obavestiće Korisnika usluga o razlozima zbog kojih nije postupilo i o mogućnostima podnošenja pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Svaku komunikaciju i radnju koje Društvo preduzima u vezi sa ostvarivanjem prava navedenih u nastavku ovog Obaveštenja, Društvo će preduzimati bez naknade. Međutim, ukoliko su zahtevi Korisnika usluga očigledno neosnovani ili prekomerni, a posebno ukoliko se isti zahtevi učestalo ponavljaju, Društvo može naplatiti naknadu Korisniku usluga, uzimajući u obzir nastale administrativne troškove pružanja informacije ili može odbiti da postupa po zahtevima Korisnika usluga.

Korisnik usluga se može obratiti Društvu, kao rukovaocu, radi ostvarivanja sledećih prava:

1) Pravo na informisanje

Društvo će putem ovog obaveštenja, ne ograničavajući se samo na isto, dostavljati sve informacije Korisniku usluga na koje se podaci odnose, u trenutku prikupljanja podataka o ličnosti.

2) Pravo na pristup podacima

Od Društva kao rukovaoca, Korisnik usluga može dobiti potvrdu o tome da li se obrađuju njegovi podaci, i ukoliko se obrađuju, Korisnik usluga ima pravo na pristup podacima o ličnosti i informacijama predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko Korisnik usluga zatraži, Društvo će mu dostaviti kopiju podataka o ličnosti koji se obrađuju.

Ukoliko se zahtev podnosi elektronskim putem, i ukoliko nije drugačije traženo, Društvo će podatke dostaviti takođe u elektronskom obliku.

3) Pravo na ispravku

Korisnik usluga od Društva može zahtevati ispravku svojih podataka o ličnosti koji su netačni, kao i, uzimajući u obzir svrhu obrade, njihovu dopunu, ukoliko su podaci nepotpuni, dajući dopunsku izjavu.

4) Pravo na brisanje

Korisnik usluga od Društva kao rukovaoca može zahtevati brisanje podataka, ukoliko je ispunjen jedan od razloga predviđenih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ovim Društvo obaveštava Korisnike usluga da ne sme izbrisati podatke Korisnika usluga ako je njihova obrada neophodna radi udovoljenja zakonskoj obavezi čuvanja ili iz razloga od javnog interesa za postavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

5) Pravo na ograničenje obrade

Od Društva kao rukovaoca Korisnik usluga može zahtevati ograničenje obrade svojih podataka ako je ispunjen jedan od slučajeva predviđenih odredbama člana 31. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

6) Pravo na prenos podataka

Ukoliko se obrada podataka o ličnosti Korisnika usluga zasniva na pristanku ili je potrebna za izvršenje ugovora ili za preduzimanje radnji pre sklapanja ugovora, Korisnik usluga može zatražiti pribavljanje podataka o ličnosti koje je dobio u strukturiranom, uobičajenom obliku i mašinski čitljivom formatu ili preneti svoje podatke drugom rukovaocu.

Osim toga, Korisnik usluga može zatražiti da se njegovi podaci prenose direktno od Društva drugom rukovaocu pod uslovom da je to tehnički primenjivo za Društvo. U tom slučaju Korisnik usluga će Društvu dostaviti sve tačne podatke o novom rukovaocu kom namerava da prenese svoje podatke, dajući Društvu pisani pristanak.

7) Pravo na prigovor

Korisnik usluga može podneti prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti na kontakt adrese koje su navedene u ovom Obaveštenju, ukoliko se obrada obavlja u javnom interesu ili je nužna u svrhu ostvarivanja legitimnih interesa Društva kao rukovaoca ili treće strane.

Ukoliko se Korisnik usluga odluči za podnošenje prigovora, Društvo će se suzdržati od dalje obrade njegovih podataka, osim ukoliko Društvo ne dokaže da postoje zakonski razlozi za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode lica čiji se podaci obrađuju ili je obrada potrebna za podnošenje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

8) Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom telu za zaštitu podataka

Osim prava Korisnika usluga da se obrati upravnom telu ili sudu, ako smatra da obrada njegovih podataka predstavlja kršenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i/ili važećih propisa Republike Srbije, Korisnik usluga može podneti prigovor i Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti.

9) Nezavisno od prethodno navedenog, ukoliko Korisnik usluga smatra da je obradom podataka koju sprovodi Društvo prekršen Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Korisnik usluga može se obratiti licu za zaštitu podataka o ličnosti na adresu navedenu u ovom Obaveštenju, kako bi Društvo i Korisnik usluga zajednički pokušali da reše pritužbu Korisnika usluga.

Ovo Obaveštenje važi počev od 29.08.2019. godine

Privredno društvo za proizvodnju I trgovinu tekstilnih tkanina Cameleon DOO Knjaževac
Ul. Trg oslobođenja 1, 19350 Knjaževac
1413- Proizvodnja ostale odeće
17502409
103016976
www.cameleon.rs ; www.cmlhome.rs
018/821-071; 018/823-666
info@cameleon.rs

Sedište firme – Ul. Trg oslobođenja 1, 19350

Knjaževac Proizvodni pogon i prodaja na veliko – Ul. Hadžićeva br. 112., 18360 Svrljig
Telefon: 018/821-071; 018/823-666
Mail: info@cameleon.rs

Kupac online poručuje robu i ostavlja podatke potrebne za obavljanje kupovine – ime i prezime, adresu, e-mail, broj telefona, veličinu i boju artikla koji kupuje.

Prodavac proverava lager za željeni artikl i ukoliko je raspoloživ, potvrdjuje kupovinu.

U slučaju nemogućnosti slanja robe prodavac je dužan da obavesti kupca u roku od najviše 7 radnih dana od dana prijema porudžbine.

Prodavac ima obavezu da kupcu pripremi fakturu za plaćanje koja sadrži podatke o robi i iznos za plaćanje.

Camelon doo garantuje kvalitet robe koju isporučuje.

Kupac plaća robu, kao i iznos dostave prilikom prijema paketa ili pomoću e-commerce usluge.

Zamena proizvoda se može vršiti u roku od 14 dana od dana dostave na kućnu adresu uz račun i originalno pakovanje proizvoda. Troškove ovakvog povraćaja snosi kupac.

Garancija i povraćaj se ne mogu izvršiti na proizvodima oštećenim usled neodgovarajuće upotrebe.

Rok za postupanje po reklamaciji iznosi 15 dana od dana prijema reklamacije, a u roku od 8 dana trgovac će odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju sa izjašnjenjem o zahtevu potrošača.

Za dodatne informacije u vezi sa porudžbinom, kao i u slučaju reklamacije ili otkaza porudžbine, možete nam se obratiti slanjem e-mail-a na info@cameleon.rs

Da bi smo mogli da Vam isporučimo željenu robu, potrebni su nam Vaši podaci – ime i prezime, adresa, e-mail i broj telefona.

Cameleon doo se obavezuje da će štititi privatnost svojih kupaca. Svi podaci o Kupcu će se strogo čuvati i biti dostupni samo zaposlenima koji su zaduženi za obavljanje prodaje.

Podaci o Kupcu se čuvaju i obradjuju u skladu sa važećim propisima i neće biti dostupni trećim licima. Cameleon doo se obavezuje da prikupljene podatke neće koristiti ni u koje druge svrhe.

Obaveštenje o obradi podataka: preuzmi ovde (u prilogu dostavljamo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti)

Hvala na poverenju!

Vaš Cameleon

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Cameleon DOO je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Direktor Cameleon DOO, Ivica Milošević

Zatvori
Uloguj se
Zatvori
Korpa (0)

Нема производа у корпи. Нема производа у корпи.